Вести

Реализација програма – Бриге о старима

За скоро два месеца, преко 350 лица ( личним контактом или телефоном ) затражило могућност, да постане корисник наведеног Програма. Остварено је преко 280 личних контакта. Подељено близу 100 пакета хране и средстава за хигијену, урађено 147 здравствено-превенивних контролних мерења крвног притиска, шећера у крви…У току је, обилазак полупокретних и непокретних старих лица и расподела пакета хране и средстава за хигијену. Крајем месеца биће организовано дружење старих ( покретних ) лица , а током септембра месеца једнодневни излет… Средства за реализацију Програма обезбедила је Скупштина општине Параћин.

Информација о реализацији Пројекта – „Велика Морава…“

Пројекат – Велика Морава рани опоравак и отпорност на несреће

Време реализације Пројекта – јул 2014 – јул 2015  године

        Општи циљ пројекта је испуњен – на основу изјава ( 10% ) случајним избором, одабраних корисника, допринели смо побољшању услова живота породица које су погођене поплавамa у општини Параћин. На основу мишљења чланова Општинског штаба за деловање у ванредним ситуацијама, средствима Црвеног крста Параћин дошло је до материјалног и кадровског оснаживање општина у случају будућих поплава

Процена је, да су  породице чији су стамбени објекти поплављени, тренутно у бољем стању, да се квалитетније  изборе са последицама претходних и будућих поплава.

       Резултати:

Þ  Све породице – власници стамбених објеката који су категоризовани од 1-5  примили су безусловну финансијску помоћ у износу од ( EUR  210 ) 25.097,оо динара за хитне животне потребе и поправке оштећених домаћинстава . Право на ову помоћ остварило је  1.037 породица .

Þ      Исте породице, примиле су  типске сетове за репарацију зидова,  вредности  EUR  60. Право на ову помоћ остварило је  1.037 породица .

Þ      Социјално најугроженије породице чији су стамбени објекти поплављени, категоризовани од  1-5 и преузели напред наведену материјалну и новчану помоћ, на предлог Центра за социјални рад, остварили су право на једнократну ночану помоћ у вредности од 33.500,оо динара. Право на ову врсту помоћи остварило је  180 породица.

Þ      тренинзи/вежбе за припрему и деловање у несрећама, занављање резерви за деловање у несрећама су у планираном времену реализовани, кроз вишедневну обуку Јединице за деловање у несрећама Црвеног крста Параћин, вишедневну симулациону вежбу Штаба за ванредне ситуације општине Параћин, једнодневном практичном вежбом Ватрогасно спасилачког вода Параћин и Екипе прве помоћи Црвеног крста Параћин  у школи Радоје Домановић. Зановљена је сва предвиђена опрема. Вредност наведених активности и опреме  је око 20.000 евра.

Битне  напомене :

Ê  Налоге за преузимање материјалне помоћи и споразум за отварање наменског рачуна код поштанске штедионице добијали смо од Црвеног крста Србоје. Исплату новца, Поштанској штедионици је вршио директно – Црвени крст Србије.

Ê  Кумулативни  број  корисника  пројекта  је  око 2.200 породица.

Ê  Укупна  вредност  Пројекта  је  преко  350.000 евра

Ê  За релизацију Пројекта било је неопходно извршити адекватну обраду, преко 6.000 папира

Ê  Мониторинг је вршен на најмање 10% уклупног броја ( 104 ) корисника, дирекним обиласком на кућну адресу, случајним узорком. Након тога, евалуацију Пројекта радила је независна ревизорска кућа на узорку од 3% корисника, који су били предмет  мониторинга. Евалуатор је имао и непосредне разговоре са једним бројем чланова Штаба за ванредне ситуације општине Параћин на више тема…

Ê  Посетили су нас највечи званичници Аустријског Црвеног крста у више наврата и представници најзначајнијих медијских кућа у Аустрији.

Ê  Остварени су неопходни контакти за наставак сарадње и у другим областима између Аустријског Црвеног крста и општине Праћин ( Црвеног крста Параћин ) а на основу исказаног степена сарадње на овом Пројекту.

        Спољни партнери на пројекту, Црвени крст Србије ( Имплементирајући партнер), Аустријски Црвени крст као водећи у хуманитарном конзорцијуму  ( кроз финансирање од стране Аустријске развојене агенције и Помоћ комшијама ) ,   Швајцарски Црвени крст  и Немачки Црвени крст.

         Партнери на нивоу општине,  водећи партнер Локална самоуправа са свим својим службама. Посебна сарадња је остварена са Општинским штабом за ванредне ситуације. Незаменљива улога у процени стања социјалне сигурности корисника имао је Центар за социјални рад Параћин.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA I OPREME PROSTORIJA

20.03.2015.

 

Organizacija: Crveni  krst  Paracin

Rok za podnosenje ponuda :25. mart 2015.

Poziv za podnošenje ponude

1. Crveni krst Paracin je humanitarna, nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija koja, pomoću sredstava iz donacija IOCC/a ( Medjunarodna pravoslavna dobrotvorna organizacija), radi na stvaranju adekvatnih prostorno-tehnickih uslova za realizaciju programskih aktivnosti

2. U okviru ovih aktivnosti Crveni ksrt Paracin poziva ponudjače da blagovremenoi uzmu učešće u podnosenju ponuda.

3. Specifikacija vrste i obima poslova meze se besplatno preuzeti u prostorijama Crvenog krsta Paracin

4. Planirani radovi ukljucuju, ali nisu limitirani, sledece: sanaciju I zidova I plafona, izradu podova od keramickih plocica, nabavku I postavljanje prozora I vrata od PVC, delimicno opremanje prostorija, dozidjivanje ograde, postavljanje limenih okapnica, postavljanje oluka, betoniranje…

5. Informativni sastanak sa svim zainteresovanim ponuđačima koji su predali ponudu, će se održati 26.03.2015.

6. Crveni krst Paracin će primati ponude licnim urucenjem u zapečaćenim kovertama, sa pozivom na šifru IOCC, na prednjoj strani koverte ispisan tekst „ponuda – za izvodjenje građevinskih radova „NE OTVARAJ“, a na poleđini NAZIV, BROJ TELEFONA I ADRESA PONUĐAČA., najkasnije do 25.03.2015.god. do 12 časova, na adresi: Kragujevacka br 4   Paracin

7. Vaša ponuda mora mora sadrzati rok obavljenih I primljenih poslova , najkasnije do 30. aprila 2015. godine.

8. Ponude ce ocenjivati donator, koji i vrsi i prijem radova. Ugovorom ce biti precizirani uslovi, pod kojim ce se odvijati radovi u posebnom triparitnom ugovoru, izmedju donatora ( IOCC ), partnera-narucioca posla ( Crvenog krsta Paracin ) I izvodjaca radova.

9. Vrednost radova i opreme je  800.000,oo dinara bez mogucnosti prosirivanja poslova ili aneksom uvacavati iznose troskova. Kvalitet, kvantitet I vremenski rokovi obavljenog posla bice predmet ugovorom predvidjenih obaveza.

10. Odluku o izboru, po kriterijumu najpovoljnije ponude – najniže ponudjene cene, doneće donator uz konsultaciju sa partnerom, koji će i zaključiti ugovor triparitni ugovor  sa najpovoljnijim ponuđačem.

Osoba za  kontakt – Slobodan Djordjevic

 

CRVENI KRST

 PARACIN