ОДЛУКУ о покретању отвореног поступка јавне набавке ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу члана 53.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), секретар Црвеног крста Параћин, ул.Крагујевачка бр.4, доноси:

О Д Л У КУ

о покретању отвореног поступка

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отворени поступај јавне набавке ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1)      Врста предмета јавне набавке: ДОБРА

2)      Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке 09310000ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 1.125.000 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца и плану јавних набавки за 2014.годину

3)      Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка
Достава јавног позива на објављивање у «Сл.гласнику РС» и на Порталу јавних набавки Јавни позив ће бити достављен на објављивање у року од 3 дана од дана израде конкурсне документације
Рок за подношење и отварање понуда Рок за подношење понуда је 30 дана од дана када је јавни позив објављен на порталу јавних набавки.
Рок за доношење одлуке о  додели уговора Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда
Рок за закључење уговора Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права

 

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН

Бр. 42-16/2   од   04. 02. 2014.године

 

СЕКРЕТАР

ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН

Слободан  Ђорђевић

You may also like...

Оставите одговор