ОДЛУКУ о покретању поступка за јавну набавку мале вредности – ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У ПАРАЋИНУ

На основу члана 53.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), секретарЦрвеног крста Параћин, ул.Крагујевачка бр.4, доноси:

О Д Л У КУ

о покретању поступка за јавну набавку мале вредности

ПОКРЕЋЕ СЕпоступак јавне набавке мале врдности– ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ  КУХИЊЕ  ЦРВЕНОГ  КРСТА  У  ПАРАЋИНУ

1)      Врста предмета јавне набавке: ДОБРА

2)      Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке је:ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕИ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА

ОРН: 15000000

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

2.083.333,33 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца и под редним бројем 3 плана јавних набавки за 2014.годину

3)      Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

 

Припрема конкурсне документације

Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка
Достава јавног позива на објављивање у «Сл.гласнику РС» и на Порталу јавних набавки Јавни позив ће бити достављен на објављивање у року од 3дана од дана израде конкурсне документације
 

Рок за подношење и отварање понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана када је јавни позив објављен на порталу јавних набавки.
Рок за доношење одлуке о  додели уговора Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда
 

Рок за закључење уговора

Уговор ће бити закључен у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права

 

ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН

Бр.43/16/2 од 04. 02. 2014.године

 

                                                                                                СЕКРЕТАР

                                                                                                ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН

                                                                                              Слободан Ђорђевић

You may also like...

Оставите одговор