Промоција филма „НЕ ГАЗИТЕ ТУЂЕ СНОВЕ“

ПРОМОЦИЈА  ФИЛМА „НЕ ГАЗИТЕ  ТУЂЕ  СНОВЕ“

Представници Црвеног крста Параћин ( са генералним секретаром ЦКС ) присуствовали промоцији филма Црвеног крста Србије „Не газите туђе снове“ у Београду, у сали Културног центра. Филм је осмишљен за потребе програма „Промоција хуманих вредности“ које реализује Црвени крст Србији – Параћин, а чији је циљ смањење насиља међу младима, превенција дискриминације и насиља путем електронских медија и промовисање толеранције, ненасилне комуникације, родне једнакости и др.

Testiraj se… Paracin 11. decembra, centar grada

Aids, (Sida) je ozbiljna bolest imunog sistema, sa često fatalnim ishodom. Uzrokuje je HIV virus. Bitno je naglasiti da HIV i AIDS nisu isto. Osoba koja ima HIV, ne mora da ima i AIDS. Ali zato, osoba koja ima AIDS, tj. sidu, mora da ima i HIV. HIV infekcija se prenosi razmenom sledećih telesnih tečnosti koje su luče u polnim organima muškarca i žena tokom seksualnog odnosa, kao i putem krvi i mleka iz dojke.
Ljudi koji nisu zaštićeni (kondomom!) prilikom seksualnog odnosa ili koriste zajedničku iglu prilikom ušpricavanja bilo čega u organizam, imaju najveće šanse da se zaraze.
Tečnosti kao što su pljuvačka, suze, mokraća (urin) takođe sadrže virus, ali u veoma malim količinama, nedovoljnim da dođe do prenošenja virusa.
HIV AIDS je ekstremno opasna bolest i svi koji su često seksualno aktivni, a ne koriste kondom, ili su koristili istu iglu za injekciju sa nekim iz bilo kog razloga – trebaju da se testiraju.

Помоћ здравствено и социјално најугроженијим суграђанима

У циљу подизања хигијенског минимума код социјално најугрожених  и најосетљивијих категорија становништва у Месној заједници Дреновац, а поводом појаве заразне жутице, Црвени крст Параћин је обезбедио ( од Црвеног крста Србије и из сопствених средстава ) и поделио око 60. пакета хигијене, концентровано средство за дезинфекцију руку ( од кога се може направити преко 500 л дезинфекционог раствора ) и  око 1 000 комада лимфлета, који даје основна сазнања о овој болести. Истовремено је подељено 30 пакета хране и исто толико пакета средстава за хигијену, социјално најугроженијим породицама. Све активности су реализоване у координацији са Штабом за ванредне ситуације – општине Параћин, Епидемимиолошком службом Дома здравља Параћин и Центром за социјални рад Параћин. Помоћ у коцентрованом средству  за дезинфекцију руку доставили смо и осталим осмогодишњим школама, Предшколској установи, и још неким јавним установама  ( СО Параћин, Полицијској станици Параћин…).

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИ НИСУ У ОБАВЕЗУ ДА ПОХАЂАЈУ ОБУКУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

          На основу прибављених информација из Управе саобраћајне полиције МУП-а Србије, обавештавамо Вас о  обуци из прве помоћи одређених категорија кандидата за возаче који су тренутно у процесу обуке или полагања испита из вожње или већ поседују возачку дозволу одређене категорије:

1. Кандидати који до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача нису положили теоријски испит (тестове), обавези су да похађају обуку и полажу испит из прве помоћи.

2. Кандидати који су до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача положили теоријски испит (тестове, који између осталог обухватају  и садржај из прве помоћи), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи. Ово правило подразумева  да ће полагати практични испит за категорију моторних возила за коју су положили теоријски испит и то најдуже до једне године од дана полагања теоријског испита.

3. Кандидати који већ поседују возачку дозволу (осим возача моторних возила категорије АМ, М и F), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

4. Кандидати који су положили испит из прве помоћи, нису у обавези да поново полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБУЦИ И ИСПИТУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧE

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулаисано чланом 241 и 242 Закона. Обуку из прве помоћи за возаче  Црвени крст Параћин  реализује  на начин, како је то уређено Правилницима које је у вези са овим донело Министарство здравља Републике Србије.

Правилници који уређују ову област:    1. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита ( Сл. гласник број 5/2011),                                                                                              2. Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи ( Сл. гласник број 33/2011)

 Закон о Црвеном крсту Србије такође третира питање обуке из прве помоћи намењене возачима. Чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да Црвени крст може пружати између осталог и услуге:    1)  организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи, вођење евиденције о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача;      2)  организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, споровђење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи

Припрема обуке

Обуку из прве помоћи за возаче спроводи организација Црвеног крста Параћин на основу одговарајућег одобрења (дозволе) Министарства здравља Републике Србије.Кандидати  за возаче, обуку и полагање прве помоћи започињу попуњавањем ПРИЈАВЕ за обуку  у Црвеном крсту Параћин или одговарајућој ауто школи.

Након попуне и предаје ПРИЈАВЕ, кандидат уплаћује трошкове обуке у износу од 6.000,оо динара ( са ПДВ ) на благајни Црвеног крста Параћин или у одговарајућу банку или пошту. По уплати кандидат је дужан да један примерак уплатнице преда у Црвеном крсту Параћин, када ће добити ПРИРУЧНИК и CD са видео материјалом.  На основу попуњене и предате ПРИЈАВЕ и уплате обуке, формирају се групе за обуку. Списак групе полазника са временском динамиком обуке Црвени крст Параћин објављује на улазу у Кабинет за обуку прве помоћи.

Извођење обуке

Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова ( 10 тема ). Обуку изводи предавач са важећом лиценцом Министарства здравља Републике Србије, за предавача прве помоћи. У обуци ћесе,по правилу, ангажовати још једна особа у својству демонстратора, као би се олакшшала реализација практичног дела обуке.  Обука се изводи у групи од најмање 10, а највише 15 кандидата. Обукаће се организовати у две или три наставне сесије од по 2, 3 или 4 часа. Примери:  3+3+2 часа или 4+2+2 часа или 4+4 часа или 2+2+2+2 часа. Две сесије се не могу одвијати у истом дану. Распоред часова биће видно изложен у или на улазу у просторији у којој се изводи обука.

Након завршене обуке, сви кандидати који су одслушали предавања, добијају ПОТВРДУ  о завршеној обуци.    Током обуке, кандидат уплаћује 2.520,оо динара за испит из прве помоћи и уз уплатницу прилаже ПОТВРДУ о завршеној обуци прве помоћи ( ако је обуку завршио у Црвеном крсту Параћин, Потврда се даје само на увид ).

У току обуке предвач води ДНЕВНИК обуке у коме се уписује присуство кандидата. Након пружене услуге – обуке, Црвени крст Параћин ће полазнику обуке издати рачун о пруженим услугама.

Организовање испита

Испит из прве помоћи се организује одвојено од обуке, ( бар ) један дан након завршетка обуке, како би кандидати који полажу имали могућности да се припреме. Испит може бити организован и неколико дана након обуке.  На испит, могу да се пријаве кандидати који су завршили обуку и добили ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи за возаче и уплатили утврђени износ.

 Уколико кандидат није био у могућности да се пријави за полагање испита у термину одмах након обуке, биће му омогућено да се пријави за полагање испита у неком од наредних термина.

Испит се састоји из два дела: теоријског и практичног. Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено.  Полагање теста траје један школски час (45 минута). Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора или допуњавањем (углавном бројева ).  Постоји уређен начин оцењивања теста ( бодовања ), тако да укупан скор бодова који се могу освојити на тесту износи 100 бодова. Исход полагања теста се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Тест је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова.

Полагању теоријског дела мора присуствовати најмање један предавач-испитивач и лице задужено за вођење евиденције о испиту, а контролу попуњених тестова обавља трочлана испитна комисија.

Практични део испитасе полаже након положеног теста. Практични део испита се може спровести одмах након што комисија преконтролише резултате теста и резултате објави на   огласном  простору.  Практични део испита се полаже пред трочланом комисијом коју чине предавачи-испитивачи са лиценцом Министарства здравља и једно лице из Црвеног крста Параћин које је задужено за организовање испита и вођење евиденције о испиту.

Постоји уређен начин оцењивања ( бодовања ) вештине. Укупан скор бодова који се могу освојити за сваку вештину износи 100 бодова. Исход полагања практичног дела се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Практични део је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова. Једна бодовна листа за практичне вештине попуњава се од стране трочлане комисије за сваког кандидата, а према испитном питању које је извукао.

Током испита се води одговарајућа евиденција –  Записник о испиту, и то за сваког кандидата појединачно. Уз записник се  приложе тест за теоријски деои оценска листа за практични део испита.  Коначни исход испита из прве помоћи се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА/ НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА.  Испит јеположио онај кандидат који положи и теоријски и практични део.

Кандидату се у том смислу издаје ПОТВРДА о положеном испиту из прве помоћи.

Ова потврдаје будућем возачу  потребна за излазак на практични испит из вожње. Потврду треба сачувати и након возачког испита, јер ће му поново бити потребна приликом предаје докумената за издавање возаке дозволе.