Category: План јавних набавки – Мале вредности

Javna nabavka, male vrednosti

Агрегат  за  струју  до  3 кW            1  kom

VILLAGER  VGP  3000  S  или   еквивалент

Напон 230V/50Hz, снага излазна маx 2.8 КW, снага излазна номинална 2.5 КW, фактор номиналне снаге 1,

димeнзије 610x450x480 мм,

тежина 48 кг,

снага мотора 6.5 КS при 3600 обр/мин,

запремина мотора 196 цм3, мотор 1 цилиндар / 4 тактни,

ваздушно хлађење,

гориво безоловни бензин 90 октана,

запремина резервоара за гориво 15 лит,

запремина уља 0.6 лит (15W40), период рада 10.9 х,

покретање мотора реверзибилни стартер,

ниво притиска звука IpA 72.9 дБ,

ниво снаге буке 94.6 дБ (А), класа заштите IP23.

 

Рок за доставу понуде 3 дана

Јавна набавка МВ на које се ѕакон не односи – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 

 

Црвени крст Параћин

ЗАХТЕВ  ЗА ПОНУДУ

Конто – 51282

Процењена  вредност, без ПДВ 291.666,оо динара

1. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _25. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ, редни бр. 67-16-2 НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

 2. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки или интернет сајту Црвеног крста Параћин.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

3. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 25. 02. 2014.  године, до 12,00  часова.

4. Понуда се подноси на српском језику.

5. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

6. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа  понуђена  цена

7. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

8. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија за јавне набавке Црвеног крста Параћин, након чега ће предложити секретару Црвеног крста Параћин доношење одлуке о избору најповољнијег ( најефтинијег )  понуђача, након чега ће сви понуђачи бити обавештени о избору најповољнијег понуђача. Уговор са најповољнијим понуђачем биће подписан најкасније у року од 3 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

9. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: paracin@redcross.org.rs или факсом број      035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

Место  испоруке  предметне набавке : Црвени крст Параћин ул. Крагујевачка бр. 4

Спецификација робе, може се преузети у просторијама Црвеног крста Параћин

Црвени  крст  Параћин

 

 

 

Црвени крст Параћин

ЗАХТЕВ  ЗА ПОНУДУ

Конто – 51260

Процењена  вредност, без ПДВ 316.666,оо динара

1. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

2. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _28. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ редни бр. 72-16-2НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 3. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на интернет  сајту  Црвеног  крста Параћин и огласној табли Црвеног крста Параћин.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника,                    као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

4. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног  рока  ОДНОСНО најкасније до 28. 02. 2014.  године, до 12,00  часова.

5. Понуда се подноси на српском језику.

6. Вредност у понуди мора бити исказана у  динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

7. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа  понуђена  цена

8. Рок  важења понуда не може бити краћи од  90 дана  од  дана  отварања понуда.

9. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија за јавне набавке Црвеног крста Параћин, након чега ће предложити секретару Црвеног крста Параћин доношење одлуке о избору најповољнијег                 ( најјефтинијег )  понуђача, након чега ће сви понуђачи бити обавештени о избору најповољнијег понуђача. Уговор са најповољнијим понуђачем биће подписан најкасније у року од 3 дана, од дана доношења одлуке   о избору најповољнијег понуђача.

10. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште:  paracin@redcross.org.rs или факсом број   035 /  563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

Место  испоруке  предметне набавке : Црвени крст Параћин ул. Крагујевачка бр. 4

Ред

бр

 

Назив и опис артикла

Јед

мере

 

Коли

чина

Свеска А4,  квадратићи 52 листа

ком

200

Свеска А4 , линије, 52 листа

ком

200

Свеска А5, квадратићи 52 листа

ком

200

Свеска А5 , линије, 52 листа

ком

200

Свеска А4 празна, 52 листа

ком

200

Блок за цртање, бр. 5     1-1

ком

200

Фломастери, 1-12

ком

60

Дрвене бојице, 1-12

ком

60

Двене оловке 1-1

ком

140

Резач за оловке 1-1

ком

200

Гумица за брисање 1-1

ком

200

Колаж  папир, већи 1-1

ком

60

Фломастери, за белу таблу ( пиши-бриши ) 1-1

ком

60

Хамер папир, бели 100х70     1-1

ком

200

Хамер папир, у боји  100х70     1-1

ком

100

ОХО  лепак, мало паковање 1-1

ком

60

Маказице, мање  1-1

ком

60

Креп  папир 1-1

ком

40

Селотејп – шири 1-1

ком

20

Селотејп – ужи  1-1

ком

200

Папир за копирање-штампање, бели

ком

200

Папир за копирање-штампање у боји

ком

60

Вежбанке у линијама, 16 листа

ком

200

Вежбанке у квадратићима, 16 листа

ком

200

Темпере, 1-10

ком

60

Сликарске четкице  1-1

ком

120

Регистри

ком

40

Тонер за штампач, A 12

ком

22

Омот списа

ком

2300

Фасцикле, картонске

ком

800

УКУПНО : 

За Црвени  крст  Параћин

секретар

Слободан Ђорђевић