Category: Обука из прве помоћи

ИНФОРМАЦИЈА О ОБУЦИ И ИСПИТУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧE

На захтев једног броја заинтересованих кандидата за полагање ПРВЕ ПОМОЋИ, за будуће возаче, објављујемо ПОНОВО …

ИНФОРМАЦИЈА

О  ОБУЦИ  И  ИСПИТУ  ИЗ  ПРВЕ  ПОМОЋИ

КАНДИДАТА  ЗА  ВОЗАЧE 

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулаисано чланом 241 и 242 Закона. Обуку из прве помоћи за возаче  Црвени крст Параћин  реализује  на начин, како је то уређено Правилницима које је у вези са овим донело Министарство здравља Републике Србије.

Правилници који уређују ову област су:

1. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита ( Сл. гласник број 5/2011),

2. Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи ( Сл. гласник број 33/2011)

Закон о Црвеном крсту Србије такође третира питање обуке из прве помоћи намењене возачима. Чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да Црвени крст може пружати између осталог и услуге:

1)  организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи, вођење евиденције о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача

2)  организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, споровђење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи

Припрема обуке

Обуку из прве помоћи за возаче спроводи организација Црвеног крста Параћин на основу одговарајућег одобрења (дозволе) Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати  за возаче, обуку и полагање прве помоћи започињу попуњавањем ПРИЈАВЕ за обуку     у Црвеном крсту Параћин или  одговарајућој ауто школи, са којом ЦК има пословну сарадњу.

Након попуне и предаје ПРИЈАВЕ, кандидат уплаћује трошкове обуке и испита у износу од 8.520,оо динара  ( са ПДВ )  у одговарајућу банку или пошту. По уплати кандидат је дужан да један примерак уплатнице преда у Црвеном крсту Параћин.

На основу попуњене и предате ПРИЈАВЕ и уплате обуке, формирају се групе за обуку. Списак групе полазника са временском динамиком обуке Црвени крст Параћин објављује на улазу у Кабинет за         обуку прве помоћи.

Извођење обуке

Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова ( 10 тема ). Обуку изводи предавач са важећом лиценцом Министарства здравља Републике Србије, за предавача прве помоћи. У обуци ћесе,по    правилу, ангажовати још једна особа у својству демонстратора, као би се олакшшала реализација практичног дела обуке.

Обука се изводи у групи од најмање 10, а највише 15 кандидата.

Обукаће се организује у две  наставне сесије ( два дана ) од по  4 часа.  Две сесије се не могу одвијати у истом дану.

Распоред часова биће видно изложен у или на улазу у просторији у којој се изводи обука.

Након завршене обуке, сви кандидати који су одслушали предавања, добијају ПОТВРДУ  о завршеној обуци.

У току обуке предвач води ДНЕВНИК обуке у коме се уписује присуство кандидата.

Након пружене услуге – обуке, Црвени крст Параћин ће полазнику обуке издати рачун о пруженим услугама.

Организовање испита

Испит из прве помоћи се организује одвојено од обуке,  сутрадан дан након завршетка обуке,   како би кандидати који полажу имали могућности да се припреме. Испит може бити организован и неколико дана након обуке.

На испит, могу да се пријаве кандидати који су завршили обуку и добили ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи за возаче.

 Уколико кандидат није био у могућности да се пријави за полагање испита у термину одмах након обуке, биће му омогућено да се пријави за полагање испита у неком од наредних термина.

Испит се састоји из два дела: теоријског и практичног.

Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено.  Полагање теста траје један школски час (45 минута). Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора или допуњавањем (углавном бројева ).

Постоји уређен начин оцењивања теста ( бодовања ), тако да укупан скор бодова који се могу освојити на тесту износи 100 бодова. Исход полагања теста се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Тест је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова.

Постоје три комбинације теста. Обележене су бројевима 1, 2 и 3. Кандидати полажу тест истовремено у групи. Унутар исте групе се могу поделити све три комбинације теста. Кандидати попуњавају тест индивидуално. Не смеју за то време користити Приручник прве помоћи ни другу литературу. За време попуњавања теста се не сме користити мобилни телефон.

Полагању теоријског дела мора присуствовати најмање један предавач-испитивач и лице задужено за вођење евиденције о испиту, а контролу попуњених тестова обавља трочлана испитна комисија.

Практични део испита се полаже након положеног теста. Практични део испита се може спровести одмах након што комисија преконтролише резултате теста и резултате објави на   огласном  простору.

Практични део испита се полаже пред трочланом комисијом коју чине предавачи-испитивачи са лиценцом Министарства здравља и једно лице из Црвеног крста Параћин које је задужено за организовање испита и вођење евиденције о испиту.

Постоји листа од 15 испитних питања за практични део. Сваки кандидат извлачи једно питање и  у складу са тим демонстрира пред комисијом тражену вештину. Комисија оцењује кандидата на основу стандардних листа за оцењивање вештина из прве помоћи.

Постоји уређен начин оцењивања ( бодовања ) вештине. Укупан скор бодова који се могу освојити    за сваку вештину износи 100 бодова. Исход полагања практичног дела се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Практични део је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова.              Једна бодовна листа за практичне вештине попуњава се од стране трочлане комисије за сваког кандидата, а према испитном питању које је извукао.

Током испита се води одговарајућа евиденција –  Записник о испиту, и то за сваког кандидата појединачно. Уз записник се  приложе тест за теоријски део и оценска листа за практични део испита.

Коначни исход испита из прве помоћи се одређује као

ПОЛОЖИО-ЛА/ НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА.

Испит  је положио  онај  кандидат  који  положи  и  теоријски  и  практични  део. 

Кандидату се у том смислу издаје ПОТВРДА о положеном испиту из прве помоћи.

Ова потврдаје будућем возачу  потребна за излазак на практични испит из вожње.

Потврду треба сачувати и након возачког испита, јер ће му поново бити потребна приликом     предаје докумената  за издавање возаке дозволе.

Након пружене услуге –организовање ( теоријског и практичног ) испита, Црвени крст Параћин ће полазнику  издати рачун о пруженим услугама – полагању испита из прве помоћи.

Најчешћа  питања

1.  Која је доња старосна граница за похађање обуке из прве помоћи за возаче ?

–  Није лимитирано Законом. Препорука  је , да старосна граница буде она која се одонси на почетак похађања обуке из вожње ( из практичних разлога )

2.  Ако сам једном положио прву помоћ за возаче, морам ли је поново полагати када будем полагао испит за другу катеорију возила ?

–  Није потребно поново похађати обуку из прве помоћи, уколико је особа већ једном по новом Закону завршила обуку и положила испит из прве помоћи за возаче

3.  Шта се дешава ако кандидат не положи испит?

–  Ако кандидат не положи испит, може га полагати поново у неком од наредних термина, поистој процедури као и први пут… доставља на увид ПОТВРДУ о завршеној обуци прве помоћи и уплатницу на износ од  2.520,оо динара.

4. Да ли инвалиди полажу Прву помоћ ?

– Да.  Адекватно  својим  физичким  могућностима.

5. Да ли обуку слушају и излазе на испит лиценцирани предавачи прве помоћи, здравствени радници … ?

–  Да.   Нема ослобођених професија, звања…  док се неким законским актом другачије не регулише.

 

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН

Предлажемо Вам… учите прву помоћ од нас и сигурни сте да…

ПОШТОВАНИ ПРИЈАТЕЉИ, полажете возачки… по Закону,  морате полагати и прву помоћ !

  • Похађате програм лиценциран званичним Европским сертификатом ЕФАЦ
  • Добијате квалитетан материјал за учење који ћете моћи да консултујете увек, јер остаје у Вашем поседу,
  • После обуке код нас, Ваш живот и живот оних које волите у безбеднијим je рукама!
  • Постајете део организације за коју знате од малих ногу и коју ће памтити и Ваша деца по томе да помаже људима…

Обука кандидата из прве помоћи, организује се на основу члана 241. и 242. „Закона о безбедности у саобраћају“ (Сл.гласник 41/09):
– траје само 8 часова, након чега се полажу теоријски и практични испит, а спроводе је сертификовани инструктори Црвеног крста Србије са лиценцом Министарства здравља Републике Србије.
– организује се у просторијама Црвеног крста Параћин који за то има дозволу Министарства здравља РС.

ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Данас ( 11.12.2012 ) је одржана једнодневна ( вишесатна ) обука прве помоћи за запослене у Предсшколској установи Бамби, свим основним и средњим школама. После обуке, полазници су успешно положили тест и добили адекватна Уверења а установе одговарајуће потврде, на основу Закона о безбедности на раду !

Упитник за полазнике обуке прве помоћи

Образац УПИТНИКА за полазнике  обуке из пружања прве помоћи, кандидата за возаче,  можете преузети овде, попунити га електронским путем, послати меилом или одштампати и донети нам га.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИ НИСУ У ОБАВЕЗУ ДА ПОХАЂАЈУ ОБУКУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

          На основу прибављених информација из Управе саобраћајне полиције МУП-а Србије, обавештавамо Вас о  обуци из прве помоћи одређених категорија кандидата за возаче који су тренутно у процесу обуке или полагања испита из вожње или већ поседују возачку дозволу одређене категорије:

1. Кандидати који до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача нису положили теоријски испит (тестове), обавези су да похађају обуку и полажу испит из прве помоћи.

2. Кандидати који су до 25. октобра 2012, то јест до дана ступања на снагу новог Правилника о обуци возача положили теоријски испит (тестове, који између осталог обухватају  и садржај из прве помоћи), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи. Ово правило подразумева  да ће полагати практични испит за категорију моторних возила за коју су положили теоријски испит и то најдуже до једне године од дана полагања теоријског испита.

3. Кандидати који већ поседују возачку дозволу (осим возача моторних возила категорије АМ, М и F), нису у обавези да полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

4. Кандидати који су положили испит из прве помоћи, нису у обавези да поново полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возача друге категорије.

ИНФОРМАЦИЈА О ОБУЦИ И ИСПИТУ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧE

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулаисано чланом 241 и 242 Закона. Обуку из прве помоћи за возаче  Црвени крст Параћин  реализује  на начин, како је то уређено Правилницима које је у вези са овим донело Министарство здравља Републике Србије.

Правилници који уређују ову област:    1. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита ( Сл. гласник број 5/2011),                                                                                              2. Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи ( Сл. гласник број 33/2011)

 Закон о Црвеном крсту Србије такође третира питање обуке из прве помоћи намењене возачима. Чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да Црвени крст може пружати између осталог и услуге:    1)  организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи, вођење евиденције о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача;      2)  организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, споровђење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи

Припрема обуке

Обуку из прве помоћи за возаче спроводи организација Црвеног крста Параћин на основу одговарајућег одобрења (дозволе) Министарства здравља Републике Србије.Кандидати  за возаче, обуку и полагање прве помоћи започињу попуњавањем ПРИЈАВЕ за обуку  у Црвеном крсту Параћин или одговарајућој ауто школи.

Након попуне и предаје ПРИЈАВЕ, кандидат уплаћује трошкове обуке у износу од 6.000,оо динара ( са ПДВ ) на благајни Црвеног крста Параћин или у одговарајућу банку или пошту. По уплати кандидат је дужан да један примерак уплатнице преда у Црвеном крсту Параћин, када ће добити ПРИРУЧНИК и CD са видео материјалом.  На основу попуњене и предате ПРИЈАВЕ и уплате обуке, формирају се групе за обуку. Списак групе полазника са временском динамиком обуке Црвени крст Параћин објављује на улазу у Кабинет за обуку прве помоћи.

Извођење обуке

Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова ( 10 тема ). Обуку изводи предавач са важећом лиценцом Министарства здравља Републике Србије, за предавача прве помоћи. У обуци ћесе,по правилу, ангажовати још једна особа у својству демонстратора, као би се олакшшала реализација практичног дела обуке.  Обука се изводи у групи од најмање 10, а највише 15 кандидата. Обукаће се организовати у две или три наставне сесије од по 2, 3 или 4 часа. Примери:  3+3+2 часа или 4+2+2 часа или 4+4 часа или 2+2+2+2 часа. Две сесије се не могу одвијати у истом дану. Распоред часова биће видно изложен у или на улазу у просторији у којој се изводи обука.

Након завршене обуке, сви кандидати који су одслушали предавања, добијају ПОТВРДУ  о завршеној обуци.    Током обуке, кандидат уплаћује 2.520,оо динара за испит из прве помоћи и уз уплатницу прилаже ПОТВРДУ о завршеној обуци прве помоћи ( ако је обуку завршио у Црвеном крсту Параћин, Потврда се даје само на увид ).

У току обуке предвач води ДНЕВНИК обуке у коме се уписује присуство кандидата. Након пружене услуге – обуке, Црвени крст Параћин ће полазнику обуке издати рачун о пруженим услугама.

Организовање испита

Испит из прве помоћи се организује одвојено од обуке, ( бар ) један дан након завршетка обуке, како би кандидати који полажу имали могућности да се припреме. Испит може бити организован и неколико дана након обуке.  На испит, могу да се пријаве кандидати који су завршили обуку и добили ПОТВРДУ о завршеној обуци из прве помоћи за возаче и уплатили утврђени износ.

 Уколико кандидат није био у могућности да се пријави за полагање испита у термину одмах након обуке, биће му омогућено да се пријави за полагање испита у неком од наредних термина.

Испит се састоји из два дела: теоријског и практичног. Теоријски део се састоји из теста који се полаже писмено.  Полагање теста траје један школски час (45 минута). Тест садржи 20 питања на која се одговара заокруживањем одговора или допуњавањем (углавном бројева ).  Постоји уређен начин оцењивања теста ( бодовања ), тако да укупан скор бодова који се могу освојити на тесту износи 100 бодова. Исход полагања теста се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Тест је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова.

Полагању теоријског дела мора присуствовати најмање један предавач-испитивач и лице задужено за вођење евиденције о испиту, а контролу попуњених тестова обавља трочлана испитна комисија.

Практични део испитасе полаже након положеног теста. Практични део испита се може спровести одмах након што комисија преконтролише резултате теста и резултате објави на   огласном  простору.  Практични део испита се полаже пред трочланом комисијом коју чине предавачи-испитивачи са лиценцом Министарства здравља и једно лице из Црвеног крста Параћин које је задужено за организовање испита и вођење евиденције о испиту.

Постоји уређен начин оцењивања ( бодовања ) вештине. Укупан скор бодова који се могу освојити за сваку вештину износи 100 бодова. Исход полагања практичног дела се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА / НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА. Практични део је положио онај кандидат који је освојио 65 – 100 бодова. Једна бодовна листа за практичне вештине попуњава се од стране трочлане комисије за сваког кандидата, а према испитном питању које је извукао.

Током испита се води одговарајућа евиденција –  Записник о испиту, и то за сваког кандидата појединачно. Уз записник се  приложе тест за теоријски деои оценска листа за практични део испита.  Коначни исход испита из прве помоћи се одређује као ПОЛОЖИО-ЛА/ НИЈЕ ПОЛОЖИО-ЛА.  Испит јеположио онај кандидат који положи и теоријски и практични део.

Кандидату се у том смислу издаје ПОТВРДА о положеном испиту из прве помоћи.

Ова потврдаје будућем возачу  потребна за излазак на практични испит из вожње. Потврду треба сачувати и након возачког испита, јер ће му поново бити потребна приликом предаје докумената за издавање возаке дозволе.