Category: Хране

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ бр.1.1.4/2015

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Наручилац је Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4, 35250 Параћин

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНMВ 1.1.4/2015 обезбеђена су финансијским планом Црвеног крста Параћин и Планом јавних набавки за 2015.годину.

  1. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013).

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Предметна јавна набавка  није обликована по партијама.

ОРН: 15800000 – разни прехрамбени производи

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ (лице или служба)

Особа за контакт је Слободан Ђорђевић, тел. и факс је 035/563- 279,

email: paracin@redcross.org.rs

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.4/2015, јавна набавка мале вредности, заведене под бројем 400-16/2. су добра – ПАКЕТИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Одлуком o покретању јавне набавке мале вредности бр.400-16/2 од 10.12.2015.год., Секретар Црвеног крста, донео је одлуку о набавци прехрамбених производа у спецификацији  конкурсне документације.

Средства  за  јавну  набавку  предвиђена  су   Финансијским  планом  Црвеног крста и Планом јавних набавки за 2015.годину.

Јавна набавка није обликована по партијама. Предмет јавне набавке су 1000 (хиљаду) пакета са прехрамбеним производима.

Садржај једног пакета је следећи:

 

Р.бр. НАЗИВ
1. Пасуљ – 1/1                            2 паковања
2. Пиринач – 1/1                        2 паковања
3. Тестенина – ½                       4 паковања
4. Месни нарезак – 150г           4 ком
5. Готово јело – 400г                1 ком
6. Уље – 1/1                               1 литар
7. Конзерва рибе – 125г            2 ком
8. Кухињска со – 1/1                 3 паковања
9. Шећер – 1/1                           2 паковања
10. Зачин – 250г                          1 паковање
11. Брашно – 1/5                         1 паковање

Са испоруком првих количина добара почиње се у року од 3 дана од дана потписивања уговора, према потребама наручиоца, а тим што максимална дневна испорука не може да буде већа од 100 пакета дневно (због ограничених смештајних капацитета наручиоца).

Амбалажа је потребно да буде адекватна тежини пакета.

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ХРАНА

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ .Гласник РС бр. 112/2012), стручне оцене понуда комисије за јавну набавку мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста за наручиоца Црвени крст Параћн, дана 19.02.2014.године, секретар Црвеног крста Параћин доноси следећу:

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Уговор о јавној набавци мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић,      Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин.

О б р а з л о ж е њ е 

ЦРВЕНИ КРСТ Параћин је, као наручилац, дана 07.02.2014. године упутио позив путем портала јавних набавки, позив за подношење понуда за Јавну набавку добара ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА – за наручиоца – ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН

Предмет јавне набавке су набавка добара, ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ  И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА

Средства за наведену јавну набавку мале вредности обезбеђена су финансијским планом Црвеног крста за 2014. годину и иста је предвиђена у плану Јавних набавки.

Процењена вредност јавне набавке износила је 2.083.333,33 динара без ПДВ-а и 2.500.000,оо динара са ПДВ-ом

Благовремено, односно до 12 часова 18.02.2014. године примљена је једна понуда:

Р.б.

Број понуде,

заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 61-2 СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“  ПР Стана  Михајловић,  Доња Мутница,  Синђелићева  33, Параћин 18.02.2014

10.00 часова

Након отварања понуда, на основу прегледа и оцена понуда комисија је утврдила следеће:

понуђач је СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин, понудио је цену у укупном износу од 2.080.730,oo динара без ПДВ-а и 2.451.831,oo динара са ПДВ-ом, рок важења понуде – 91 дан.

Понуђач је доставио све тражене доказе о испуњености обавезних и додатних услова.

Критеријум за избор је најниже понуђена цена.

Комисија у пуном саставу приликом отварања понуда, дана 18.02.2014. године у 12.30 часова и сачињавања извештаја о стручној оцени понуда дана 18.02.2014.године консатовала је да понуда понуђача СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33 Параћин, најприхватљивија јер је исти понуђач понудио најнижу цену и иста одговара свим захтевима из тендерске документације па је предложила да се наведеном понуђачу додели јавна набавка.

Са изложеног решено је као у диспозитиву.

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев   за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,  а предаје наручиоцу

С Е К Р Е Т А Р

ЦРВЕНОГ   КРСТА  ПАРАЋИН

Слободан  Ђорђевић

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – НАБАВКА ХРАНЕ

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012)

ЦРВЕНИ   КРСТ  У  ПАРАЋИНУ

објављује

П О З И В

                    за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале  вредности

  1. Предмет  јавне  набавке  мале  вредности  је   НАБАВКА  ХРАНЕ  за  потребе Народне кухиње и Вртића за децу осиромашених родитеља Црвеног крата Параћин, редни   број  52-16-2

Ознака из општег речника набавке –    ОРН: 15000000 Храна

2. Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну делатност који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75 Закона о јавним набавкама, а испуњење ових услова дужни су да докажу писаном Изјавом датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  потписаном и  овереном печатом одговорног лица.

3. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

4. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _17. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку добара-НАБАВКА ХРАНЕ, редни бр. 52-16-2 НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 5. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

6. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 17. 02. 2014.  године, до 12,00  часова).

7. Понуда се подноси на српском језику.

8. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

9. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа понуђена цена

10. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

11. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених представника  понуђача, у року од 30 минута од истека времена за подношење понуда,                у  просторијама Црвеног крста  Параћин.

12. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а овлашћени представници понуђача дужни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку и могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Овлашћење мора бити потписано, оверено и да садржи број и датум.

13. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: paracin@redcross.org.rs или факсом број 035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

14. Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда  у року од 3 дана од дана њеног доношења.

 

ЦРВЕНИ   КРСТ 

ПАРАЋИН