ЦК Параћин Данас

О  НАМА

ОПШТИНА  ПАРАЋИН

Параћин је град у средњем Поморављу, 3,5 км од десне обале Мораве. Лежи на тераси реке Црнице која  протиче  кроз  центар  града, на  130 метара  релативне  надморске  висине. Подручје општине захвата 541,7 км2 на коме живи ( по попису из 2002. ) 58.301 становник,    од чега 25.292  у  самом  граду.

Сам град лежи на раскрсници врло важних међународних саобраћајница: на   156. километру међународног пута Е-75 ка Нишу  и Блиском истоку, на почетку међународног пута Е-761 за Зајечар и даqе ка Бугарској, на прикqучку за саобраћајницу Е-760  ка Крушевцу, за Црну Гору и Хрватску.
Кроз Параћин пролази и главни железнички  правац  за  југ  Европе.Према надморској висини, конфигурацији терена и условима за поqопривредну производнwу дели се у три реона: централно-равничарски у долини Мораве и wених притока, таласасто-брежуqкасти     на истоку и западу и брдски реон који обухвата планинско подручје на истоку и западним границама општине. Сваки од ова три реона има посебне поqопривредне карактеристике  па  се  у  складу  са  тим  и  развијала  ова  грана  привреде.

Средње Поморавље, па и град Параћин имају умерено – континенталну климу, која тежи континенталној, што  погодује  разноврсној  вегетацији.Просечан годишњи обим падавина износи 665,7 лит./м2, док је просечан број кишних дана  у  току  године  144,7 дана.
Цела долина Велике Мораве одликује се изузетном густином насеqености.  На удаљености  од 20/так  км од Параћина, формирана су још четири градска насеља ( Јагодина, Ћуприја, Ћићевац и Варварин  ). Иста је слика насеqености и у општини Параћин.  Села су врло густо посејана у долини Мораве,   уз некадашwи Цариградски друм, као и уз   токове Црнице и Грзе,  па чак 34  села припадају  општини  Параћин.

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН  ФОРМИРАН  ЈЕ  1876. ГОДИНЕ.

ПРВИ  ПРЕДСЕДНИК  ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН БИО ЈЕ ЛАЗАР С.  ПРОТИЋ,  СВЕШТЕНИК  ПАРАЋИНСКЕ   ЦРКВЕ.

ГЕНЕРАЛ МИЛОЈКО  ЛЕШЈАНИН, РОЂЕН 1830. ГОДИНЕ У СЕЛУ ЛЕШЈУ КОД ПАРАЋИНА, БИО ЈЕ  ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА   ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ОД 23. ФЕБРУАРА 1888. ГОДИНЕ СВЕ   ДО КРАЈА СВОГ ЖИВОТА, УМРО ЈЕ  15. ФЕБРУАРА 1896 . ГОДИНЕ.

ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН ЧИНЕ 52. ОСНОВНА ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА, СА ПРЕКО  3.500 ЧЛАНОВА ШТО ЈЕ ПРЕКО 5,8%     ОД   УКУПНОГ  БРОЈА  СТАНОВНИКА  ОПШТИНЕ  ПАРАЋИН.

 

У  СКЛОПУ  ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН  ОРГАНИЗОВАНИ  СУ:

 1.  ДРУШТВО  ДОБРОВОЉНИХ  ДАВАЛАЦА  КРВИ,
 2.  КЛУБ  МЛАДИХ , чланова Црв еног крста
 3. КЛУБ  25,  Клуб  младих  добровољних  давалаца  крви,
 4. ДЕЧИЈИ   КЛУБ  у  оквиру  ког  ради  Вртић и Одељење допунске наставе , за децу осиромашених родитеља

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН  ИМА  У  ВЛАСНИШТВУ

ПОСЛОВНИ  ПРОСТОР, ПРЕКО  550 м2

 •  КУХИЊА  са  56 м2,
 •  КАБИНЕТ  ПРВЕ  ПОМОЋИ  са  81 м2,
 •  САЛА  ЗА  ДИФУЗИЈУ  са 45 м2,
 •  ПРОСТОРИЈЕ ЗА РАД КЛУБА МЛАДИХ  са  55 м2,
 •  ВЕШЕРАЈ  са  23 м2,
 •  ЗГРАДА – СЕКРЕТАРИЈАТА  ЦРВЕНОГ   КРСТА  са  120 м2,
 •  МАГАЦНСКИ   ПРОСТОР   са  203  м2 ), …

ОРГАНИ  УПРАВЉАЊА

ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН  је    ВЛАДИМИР  ПЕТРОВИЋ, дипломирани правник – адвокат  …

ПРЕДСЕДНИК  ДРУШТВА ДОБРОВОЉНИХ  ДАВАЛАЦА  КРВИ је  ДЕЈАН  НЕШИЋ, директор Технолошке школе.

ПРЕДСЕДНИК  КЛУБА МЛАДИХ ЦРВЕНОГ КРСТА ПАРАЋИН  је  ФИЛИП  СИМИЋ ученик Технолошке школе.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЦРВЕНОГ  КРСТА   ПАРАЋИН

Oбавља стручнe, административнe, техничкe и других послова за остваривање програмских циљева и задатака  и деловање организације Црвеног  крста  Параћин.

Радом  Секретаријата  непосредно  руководи  секретар  Црвеног  крста  Параћин ( ЗОРАН ИСЛАМОВИЋ )  у  својству  органа   руковођења.  У Секретаријату Црвеног Крста Параћин  радно је ангажовано  шест  радника, – стално запослено  ПЕТ радника ( самостални референт здравствено-превентивних активности који ради и послове Службе тражења и ДДК, самостални референт социјалне делатности ради и опште послове, референт благајничко-књиговодствених послова ради и административне послове, самостални нреферент развоја ЦК …) и  седам сарадника ангажованих Уговором о делу ( реализатори сталних пројеката – Народне кухиње, Бриге о старима … ) .

Организациона структура ЦК Параћин

Оставите одговор