Програми, пројекти, акције

СЛУЖБА  ТРАЖЕЊА

Функција Службе тражења је да обавља послове обавештавања о жртвама рата, са циљем да лица заштићена женевским конвенцијама могу да остваре своја права на информисање, предвиђена тим Конвенцијама, и да лица раздвојена услед наведених догађаја могу што брже да успоставе       међусобни  контакт. Функција Службе тражења је, такође, да у оквиру хуманитарних задатака Црвеног крста Параћин обавља послове обавештавања о жртвама елементарних и других несрећа и другим случајевима у миру у којима је  потребно да  се  успостави  веза  или  пружи  обавештење. Да  би  остварила ове  функције, Служба тражења  врши  следеће  послове:
Прикупља, прибавља и прима податке и документа из  званичних  и   свих  других   извора  за  лица за  која је надлежна;
Евидентира,  класификује  и обрађује  те  податке;
Прима  захтеве  за  покретање  тражења  или  давање  обавештења;
Преузима тражења  за  лица  за  која је примљен  захтев;
Обавештава тражиоца и друге који на то имају право о подацима до којих је дошла;
Издаје званична  документа  на основу  података  са којима располаже;
Посредује у  размени  породичних  порука;
Посредује у достављању личних ствари и новца које су ратни заробљеници,  интернирци  оставили  за  собом;Организује  спајање  чланова  раздвојених  породица

 

ДИФУЗИЈА

Дифузија ме|ународног хуманитарног права и основних принципа међународног покрета је статутом међународног покрета предвиђена као обавеза сваког националног друштва. Црвеном крсту Србије, као помоћном органу надлежних власти у хуманитарној области, поверена је обавеза и овлашћење да шшири знање о ме|ународном хуманитарном праву.
У том смислу, дифузија о Основним принципима Црвеног крста и Мећународног хуманитарног права заузима значајно место у раду Црвеног крста Параћин.
Следећи глобалну стратегију Националног друштва у овој области,    Црвени крст  Параћин  своје активности усмерава у  следећим  правцима:
Интензивирање рада према свим узрасним категоријама чланства, према професијама које имају интерес и где Црвени крст Параћин има интерес да се ангажује и уопштено према широј јавности преко средстава јавног информисања;
Настојање да се Црвени крст Параћин додатно технички опрема како  би квалитетно реализовао своју функцију;
Едукација нових дифузера, дообука и праћење рада дифузера на терену  са циљем освежавања знања и иницирања интензивнијих активности;
Активно  учествовање  у  кампањи  за  заштиту  знака  Црвеног  крста;
Пре почетка свих врста програмских  активности, организовати едукацију  о  Основним принципима ЦК, начину  организовања ЦК  и основном садржају програмских активности;
Организовање семинара за Омладинско теренску јединицу са циљјем ширења знања о Дифузији међу младима и оспособљавање младих дифузера  за  вршњачку   едукацију;
Организовање школе подмладка ЦК;
Организовање школе Омладине ЦК;
Организовање  обуке  за  младе  дифузере  о вештинама  комуникације.

ПОДМЛАДАК   И   ОМЛАДИНА

У складу са својим принципима, Црвени крст Параћина ради на васпитавању и мотивисању деце и омладине у духу хуманизма, толеранције, пријатељства и узајамне солидарности. Делокруг рада организације Црвеног крста Параћин у сваком свом сегменту се ослања на шшироку подршку младих који активно учествују у реализацији традиционалних акција и активности,       али се све више укључују и у осмишљавање и креирање нових, савремених програма, блиских  младој  генерацији.

Кроз реализацију Програма институционалног развоја Црвеног крста Србије, Црвени крст Параћин ће непосредним ангажовањем младих, обучених сарадника, учествовати у креирању националног програма са новим атрактивним садржајима, који ће младима омогућити да се програмске активности Црвеног крста Параћин реализују на њима приступачан и прихватљив  начин.

Неке  од  основних  смерница  у  раду  са  младима:
Мотивисање   младих  волонтера кроз рад Омладинско теренске јединице и Клуба младих ЦК;
Дефинисање  положаја  младих  у  Црвеном  крсту  Параћин у свим сегментима  активности;
Израда Етичког кодекса Подмлатка и Омладине Црвеног крста у    циљу дефинисања одговорности и обавеза ЦК и чланова Подмлатка и Омладине  у  остваривању  програмских  активности  Црвеног  крста Параћин;
Едукације везане за превенцију болести зависности, првенствено наркоманије;
Едукације везане за промоцију хуманих вредности у смислу      ненасилне   комуникације;
Адектватно   информисање   волонтера;
Успостављање тематског центра за едукацију омладинских лидера  кроз  систем  кампова  и  обезбе|ивање  средстава  за  њихову  реализацију;
У сарадњи са Комисијом за прву помоћ, израда пројекта за  учествовање  екипа  прве  помоћи  у  обезбе|ивању   разних  манифестација.

ПРВА  ПОМОЋ
Курсеви  за  грађане ( ученике )

 

Сваке године преко 250 ученика основних и средњих школа заврши основне курсеве прве помоћи. Ови курсеви део су програма Црвеног крста Параћин. Курсеви трају од 12 – 40 часова а обављају их обучени волонтери Црвеног крста Параћин.
Од најбољих појединаца у школама формирају се екипе прве помоћи које пролазе додатну практичну обуку, након тога организује се такмичење екипа Подмладкара и Омладине ЦК на општинском такмичењу, које се по правилу организује у  другој  половини  маја  месеца.
Уколико желите да прођете један од ових курсева контактирајте нас.

Комерцијални курсеви

На основу Закона о Црвеном крсту Србије и јавним овлашћењима добијеним од Државе Србије,  Црвени крст Параћин  је од 2009. године почео  да се бави пружањем услуга комерцијалних курсева прве помоћи за раднике и запослене у предузећима.
Курсеви се одржавају у просторијама Црвеног крста Параћин или просторијама предузећа и компанија којима се услуга пружа. Трају 12 или 20 часова ( зависно од потребе фирме) а држе их сертификовани  предавачи и инструктори прве помоћи Црвеног крста Параћин.
Курсеви се држе у групама од 5 – 15 полазника и трају 2 – 3 дана. Цена се формира по полазнику а предавања су практично теоретског карактера.

Нека од правних  лица које су обучиле своје запослене у Црвеном крсту Параћин :
Министарство одбране РС,  ( обука војника на цивилном служењу војног рока ),
Еуро  гас  Србија  ПЈ  Еуро  Гас  Бачка Топола,
АД   “Бахус”  Параћин,
ДОО  “Идеа”  Београд, ( за пословне објекте у Параћин и Јагодину ),
Пословни  систем  “Михајловић”,
ДОО  “Бата  стил”  Плана,
ДОО  “Пионир”  Параћин,
АД  “Спектар  инвест”  Параћин,
СЗТУР  “Млин”  Бусиловац,
ДОО  “Рофиx”  Поповац,
ДОО   “Полет”   Параћин,
ДОО   “Лосос”  Параћин,
ДОО   “Матијевић”  Нови Сад (  продајни  објекти  у   Параћин и  Ћуприју ),
СТР   “Карађорђево  брдо” Параћин,
СТР   “Фреш“  Параћин…

Црвени крст Параћин је кадровски, просторно и материјално-технички спреман за обуку возача на основу Закона о безбедности у саобраћају.

ДОБРОВОЉНО  ДАВАЛАШТВО  КРВИ   (ДДК)

Рад Црвеног крста Параћин у овој области има за полазиште да је давање крви општи друштвени интерес уобличен у национални програм, који се реализује плански масовним  и  континуираним  организовањем  давалаца крви, за обезбеђивање довољне  количине  крви.
Закон о Црвеном крсту Србије  (сл. Гласник РС, број 107/05), који добровољно давалаштво крви дефинише као јавно овлашћњје организације Црвеног крста у сарадњи са службама за трансфузију и здравственим установама.
Приоритетне  активности  Црвеног крста Параћин биће:
Организовање едукативних семинара за нове организаторе-промотере давалаштва крви, за потребе организација Црвеног крста Параћин, у оним РО и МЗ  где ова активност  стагнира. Акценат ће бити стављен на рад са младима;
Подстицање рада Друштва добровољних давалаца крви, при   Црвеном  крсту   Параћин;
Подсицање  рада – Клуба 25, Клуб младих ДДК;
Праћење рада и резултата у раду Основних организација и Подружница Црвеног крста на реализацији планираних акција добровољног давалаштва  крви;
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш, Црвени крст   Параћин настојаће да се постојећа сарадња са службом за трансфузију крви Здравственог центра Параћин стално унапре|ује;
Ликовни  и  литерарни  конкурс – “Крв  живот  значи”,
Сопственим ангажовањем, настојати да информативно-пропагандни материјал буде што квалитетнији ;
Обележавање 11. маја – Националног дана добровољних давалаца крви
Обележавање 14. јуна  – Светског дана добровољних давалаца крви;
Кроз укупно ангажовање и присуство у јавности, Црвени крст   Параћин ће све ове активности спроводити у циљу повећања броја добро- вољних давалаца крви и обезбе|ивању довољних количина безбедне крви, у   проценту  од 4% давања у односу на број становника, што представља општи национални  интерес.
У 2009. години у  Параћину је прикупљено 1.315  јединица крви, што је нажалост  за 15.81 %  мање  у  односу на  2008. години. Ова област је истовремено  и  најслабија  карика  активности  Црвеног  крста  Параћин.

Оставите одговор