Javna nabavka hrane

OBRAZAC TRO+áKOVA PRIPREME PONUDE NABAVKA NAMIRNICA ZA CRVENI KRST

OP+áTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI NABAVKA NAMIRNICA

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu