ОБУКА ПРВЕ ПОМОЋИ – КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Прва помоћ за будуће возаче

 Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима обука из прве помоћи је обавезан и посебан део обуке будућих возача. Ово питање је регулаисано чланом 241 и 242 Закона.

Обуку из прве помоћи за возаче спроводе организације Црвеног крста у Србији на начин како је то уређено Правилницима које је у вези са овим донело Министарство здравља.

Правилници на основу којих Црвени крст Параћин реализује обуку:

1. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају Црвени крст Србије, односно здравствене установе за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита (Сл. гласник број 5/2011),

2. Правилник о ближим условима које мора да испуњава предавач-испитивач из прве помоћи (Сл. гласник број 33/2011)

Закон о Црвеном крсту Србије такође третира питање обуке из прве помоћи намењене возачима. Чланом 10. Закона о Црвеном крсту Србије предвиђено је да Црвени крст може пружати између осталог и услуге:  1)      организовање и спровођење стручног оспособљавања предавача за обуку из прве помоћи, вођење евиденције о обуци и издавање одговарајућих уверења о стручној оспособљености предавача      2)      организовање и спровођење обуке из прве помоћи кандидата за возаче, споровђење испита, вођење евиденција и издавање уверења о положеном испиту из прве помоћи

 Припрема обуке

 Обуку из прве помоћи за возаче спроводи организације Црвеног крста Параћин на основу одговарајућег одобрења  (дозволе ) Министарства здравља.

Термине ( распоред ) обука за возаче планирају се унапред, а према исказаним потребама и интересовању кандидата за возаче. Термине  обука  благовремено ћемо објављивати на видном месту у организацији Црвеног крста параћин ( улаз у кабинет прве помоћи ), на вебсајту (  www.crvenikrstparacin.rs ) организације , профилу и страници друштвене мреже Фејсбука. Такође,  о терминима  ћемо информисати и све заинтересоване ауто школе са којима сарађујемо или ћемо  директно обавештавати заинтересоване кандидате.

Извођење обуке

 Обука кандидата за возаче траје 8 школских часова. Обуку изводе  8. предавача са важећом лиценцом Министарства здравља за предавача прве помоћи. У обуци ће се ангажовати још  8-10  особа у својству демонстратора, као би се олакшшала реализација практичног дела обуке.

Обука се изводи у групи од најмање 10, а највише 15 кандидата.

Обука ће се организовати у две или три наставне сесије од по 2, 3 или 4 часа. 

Оставите одговор