Брига о старима

Програм – „Брига  о  старима“

 

Програм - "Брига о старима"

 Феномен старења становништва у центру је пажње целе наше цивилизације, јер никада у историји човечанства није било толико qуди старијих од 65. година, колико их има данас..
Време у коме живимо донело је темељне промене у старосној структури становништва, па данас са пуним правом можемо говорити о експанзији старости. Старење становништва је, пре свега , карактеристика економски развијених  земаља , али је  та  појава све  израженија  и у  нашој  локалној  средини.
На основу пописа становништва из 2001.године, у нашој општини су особе старије од 60.година биле заступљене са око 16% у укупној популацији, а демографи предви|ају да ће до 2011. године особе из ове популационе групе чинити око 19 – 20% становништва.

На подручију наше општине постоје старачке популације са високим и средњим нивоом социјалне   сигурности, који немају младе у породици који би водили бригу о њима, али нажалост постоје и старачка домаћинства која су социјално угрожена и уз то немају мла|е у породици. Ако имамо у виду да са старењем,    иду  и  многе  хроничне  болести  а  тиме  и  немогућност  да  се :
 нормално,  набавqају   животне  намирнице,
 припрема  храна,
купују  лекови,
пере  постеqина  и  веш,
превоза  на  радовне  и  хитне  лекарске  прегледе,
друже  са  неким, а  тиме  искажу своје  проблеме  и  са  неким их  поделе,
одржава  основна  хигијена  у  кући,
одржава  стамбени  објект,  као  и   текуће  поправке ,
 и  друго.
На подручију наше општине постоји мрежа институционалне здравствене и социјалне заштите старих   лица, али недовоqна у односу на наведене потребе . Овај проблем је израженији у сеоским срединама, па тако       33.  Месне  заједнице  сеоског  типа  распрострањене  су  ме|усобно  на  подручију  од  преко  40.км.
Програм Бриге о старим лицима, Црвени крст Параћин реализује  кроз следеће  видове :
a.) активност  усмерена  ка  здравственим  потребама  старих,
b.) активност  везана  за  исхрану  старих,
v.) помоћ  у  кући,  и
a.) психо-социјалне  потребе.

 

А.)    АКТИВНОСТИ  ВЕЗАНЕ  ЗА  ЗДРАВСТВЕНЕ  ПОТРЕБЕ :

1) Организовање повремене здравствене контроле ( контрола крвног притиска, нивоа шећера у крви…) за коју смо обезбедили најсавременије апарате и обучили сараднике на пружање брзе и квалитетне услуге,
2) Помоћ  у  набавци  лекова,  по  рецепту  лекара,
3) Здравствена едукација старих ( прва помоћ и самопомоћ, давање инсулина, правилна исхрана…),
4) Помоћ у реализацији функционалне и забавно-радне терапије         ( вез, хеклање, плетење, израда гоблена, икебане …),
5) Помоћ при обавqању  лаких физичких активности , која подразумева : помоћ при  кретању , вежбе хода, вежбе за кондиционирање, краће шетње…
6) Организовање превоза и праћење старих особа код лекара, на заказаним лекарским прегледима-контролама,
7) Помоћ  у  одржавању  личне  хигијене .
Б.)     АКТИВНОСТИ  ВЕЗАНЕ  ЗА  ИСХРАНУ  СТАРИХ :

1) Старање  о  правилној  исхрани  у  зависности  од  здравственог  стања,
2) Помоћ  при  набавци  намирница  за  исхрану,
3) Допремање  припремqеног  или  полуприпремqеног  оброка,
4) Сервирање  и  помоћ  приликом  узимање  хране,
5) Припремање  освежавајућих  напитака,
6) Одржавање  хигијене  посу|а.
В.)    ПОМОЋ  У  КУЋИ  :

1) Помоћ у одржавњу хигијене стана : одржавање чистоће просторија, одржавање подних површина и простирки, кречење стана, одржавање ивентара и уре|аја, дезинфекција, дезинсекција, дератизација …
2) Помоћ при одржавању одевних предмета, обуће и постеqног рубqа,    ( одношење у сервис за прање, пеглање, преправка одеће, преправка обуће…),
3) Поправка ивентара, као на пример : замена изломqеног стакла, поправке: (браве,  столарије, славине…),
Г.)     ПСИХО – СОЦИЈАЛНЕ  ПОТРЕБЕ :

1) Посете  старима, контакти  путем  телефона…,
2) Организовање излета, посете изложбама, позоришту и другим културним манифестацијама- институцијама,

КОРИСНИЧКЕ  ГРУПЕ,   НАШЕГ  ПРОГРАМА

1) Наши  корисници  су  стара  лица  преко  65. година:
2) која нису институционално збринута, са веома ниским нивоом социјалне сигурности,
3) самачка старачка домаћинства,
4) корисници Народних кухиња,
5) стари у стању социјалне потребе, који не остварују помоћ од других организација,

Црвени  крст  Параћин, за сада,  пружа  услуге  за  око 70/так лица
у граду потпуно  бесплатно,
јер неопходна средства обезбе|ује  Скупштина општине Параћин

Оставите одговор