Јавне набавке

Javna nabavka, male vrednosti

Агрегат  за  струју  до  3 кW            1  kom

VILLAGER  VGP  3000  S  или   еквивалент

Напон 230V/50Hz, снага излазна маx 2.8 КW, снага излазна номинална 2.5 КW, фактор номиналне снаге 1,

димeнзије 610x450x480 мм,

тежина 48 кг,

снага мотора 6.5 КS при 3600 обр/мин,

запремина мотора 196 цм3, мотор 1 цилиндар / 4 тактни,

ваздушно хлађење,

гориво безоловни бензин 90 октана,

запремина резервоара за гориво 15 лит,

запремина уља 0.6 лит (15W40), период рада 10.9 х,

покретање мотора реверзибилни стартер,

ниво притиска звука IpA 72.9 дБ,

ниво снаге буке 94.6 дБ (А), класа заштите IP23.

 

Рок за доставу понуде 3 дана

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка мале вредности добара ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ бр.1.1.4/2015

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА

Наручилац је Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4, 35250 Параћин

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНMВ 1.1.4/2015 обезбеђена су финансијским планом Црвеног крста Параћин и Планом јавних набавки за 2015.годину.

  1. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предметна јавна набавка се спроводи у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013).

4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ

Предметна јавна набавка  није обликована по партијама.

ОРН: 15800000 – разни прехрамбени производи

5. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. КОНТАКТ (лице или служба)

Особа за контакт је Слободан Ђорђевић, тел. и факс је 035/563- 279,

email: paracin@redcross.org.rs

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр.4/2015, јавна набавка мале вредности, заведене под бројем 400-16/2. су добра – ПАКЕТИ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

Одлуком o покретању јавне набавке мале вредности бр.400-16/2 од 10.12.2015.год., Секретар Црвеног крста, донео је одлуку о набавци прехрамбених производа у спецификацији  конкурсне документације.

Средства  за  јавну  набавку  предвиђена  су   Финансијским  планом  Црвеног крста и Планом јавних набавки за 2015.годину.

Јавна набавка није обликована по партијама. Предмет јавне набавке су 1000 (хиљаду) пакета са прехрамбеним производима.

Садржај једног пакета је следећи:

 

Р.бр. НАЗИВ
1. Пасуљ – 1/1                            2 паковања
2. Пиринач – 1/1                        2 паковања
3. Тестенина – ½                       4 паковања
4. Месни нарезак – 150г           4 ком
5. Готово јело – 400г                1 ком
6. Уље – 1/1                               1 литар
7. Конзерва рибе – 125г            2 ком
8. Кухињска со – 1/1                 3 паковања
9. Шећер – 1/1                           2 паковања
10. Зачин – 250г                          1 паковање
11. Брашно – 1/5                         1 паковање

Са испоруком првих количина добара почиње се у року од 3 дана од дана потписивања уговора, према потребама наручиоца, а тим што максимална дневна испорука не може да буде већа од 100 пакета дневно (због ограничених смештајних капацитета наручиоца).

Амбалажа је потребно да буде адекватна тежини пакета.

12