Вртић за децу осиромашених родитеља

Вртић за децу осиромашених родитеља

ПРОЈЕКАТ:
ПОДРШКА   РОМСКОЈ   И  ДРУГОЈ  ДЕЦИ   ОСИРОМАШЕНИ
Х   РОДИТЕЉА    У   ОБРАЗОВАЊУ

Короз различите компоненте, реализује се од 2002. године.

Данас  реализујемо три  компоненте  рада  са  116  корисника и две компоненте сарадње са локалном заједницом:
1.  Активности  са децом  предшколског  узраста
2.  Активности  са децом  школског узраста
3.  Активности  са  родитељима
4.  Социо-инклузивне активности
5.  Успостављање сарадње са локалним партнерима Локални медији и презентација пројекта

1.  РОМСКА  ДЕЦА И ДЕЦА ИЗ  МАРГИНАЛИЗОВАНИХ  ГРУПА
УЗРАСТА  3-5  ГОДИНА

ЦИЉ нам је,  укључивање ромске деце и деце из маргинализованих група узраста од 3-5 година у редовни припремни предшколски програм.
КЉУЧНЕ  АКТИВНОСТИ
Кључне васпитно – образовне активности са ромском  децом и децом из маргинализованих група 3-5 година се  одвијају у складу са планом и програмом предшколских установа са акцентом на социјализацији деце и укључивању у редовни предшколски систем. Имајући у виду циљну групу, активности са децом су посвећене усвајању културних и хигијенских навика, здравој храни, савладавању српског језика и осталим активностима које стручно лице процени да су неопходне како би се деца на најбољи начин припремила за укључивање у редовни предшколски  систем.

ОСНОВНИ   ПАРАМЕТРИ   СТАНДАРДА  ЗА   ДЕЦУ   ПРЕДШКОЛСКОГ   УЗРАСТА
    Величина  групе: од 15 до 20 деце, у школској 2011/2012 уписано 17 детета,
    Динамика  рада: 5 дана  у  недељи  x  4  сата
    Методе и технике рада: Рад у групи и индивидуални рад, аудио – визуелне методе, интерактивна настава и учење
    Реализатор: васпитач –  наставник  разредне наставе

3.   РОМСКА  ДЕЦА  И  ДЕЦА  ИЗ  МАРГИНАЛИЗОВАНИХ   ГРУПА
ШКОЛСКОГ   УЗРАСТА   ОД  6 – 14 ГОДИНА

ЦИЉ  нам је да повећамо  број ромске деце и деце из маргинализованих група која завршавају основну школу, кроз обезбеђење услова за савладавање школског градива из критичних предмета и успешан прелазак у следећи разред.

КЉУЧНЕ  АКТИВНОСТИ
Кључне активности у образовно–васпитном раду са ромском децом и децом из маргинализованих група основно-школског узраста се одвијају у складу са наставним потребама детета. Обезбедјујемо подршку у савладавању градива из критичних предмета као и у изради домаћих задатака у складу са образовним потребама детета. Деци  обезбедјујемо основне услове за учење које немају у својим кућама. Имајући у виду циљну групу активности са децом, посебну пажњу посвећујемо усвајању културно хигијенских навика, здравој храни, савладавању српског језика и осталим активностима које стручно лице процени да су неопходне како би се деца на најбољи начин припремила за укључивање у редовни школски систем. Кроз креативан рад подстицемо  мотивацију деце за редовно школовање.
Реализатор, наставник разредне наставе  има редовни контакт са психолошко – педагошком службом школе коју дете похађа како би се на најадекватнији начин одговорило на наставне потребе детета.

ОСНОВНИ  ПАРАМЕТРИ     СТАНДАРДА    ЗА   ДЕЦУ  ШКОЛСКОГ     УЗРАСТА
    Величина групе: од 15  до  20  по  термину
    Динамика рада:  5 дана  у  недељи  x  4  сата
    Методе и технике рада: Рад у групи и индивидуални рад, аудио – визуелне методе, интерактивна настава и учење
   Реализатор: наставник разредне наставе

4.   АКТИВНОСТИ   СА   РОДИТЕЉИМА

ЦИЉ нам је да кроз мотивацију родитеља ромске и маргинализоване деце  укључимо што већи број њихове деце у школски систем и подизање свести родитеља о значају образовања за њихову децу.

КЉУЧНЕ   АКТИВНОСТИ
    Родитељски састанци на којима се процењује напредак деце и потребе родитеља за додатним едукацијама и другим видовима  подршке  за  које реализатор процени да има потребе
    Нефомална едукација за родитеље – подразумева сет предавања и радионица којима се унапређује знање родитеља о општим здравственим темама и темама у вези са социјалном заштитом. У овој делу активности рада са родитељима  успоставили смо неопходну  сарадњу са ромским медијаторкама запосленим од стране Министарства здравља и Министарства образовања.

ОСНОВНИ  ПАРАМЕТРИ     СТАНДАРДА   ЗА   АКТИВНОСТИ   СА   РОДИТЕЉИМА
     Величина  групе : 20   по  термину
     Динамика  рада: 1  пут  месечно  по  2  сата
     Методе и технике рада: Радионице,  предавања,  демонстрација,  дискусија,  разговор   са  стручњацима
     Реализатор: наставник разредне наставе
      За неформалну едукацију  ангажујемо: здравствене раднике, педагози, психолози, социјални радници, ромски асистент, ромски медијатор, дефектолози и сл.

5. СОЦИО – ИНКЛУЗИВНЕ   АКТИВНОСТИ

ЦИЉ  је боље прихватање ромске и маргинализоване деце од стране локалне заједнице и њихових вршњака као и развијање свести о правима и потребама маргинализованих група.

КЉУЧНЕ   АКТИВНОСТИ
Реализација социо – инкузивних активности  доприноси бољој инклузији ромске деце у школски систем и локалну заједницу. Ове активности подразумевају учествовање у културним, спортским и осталим догађајима у локалној заједници, организовање заједничких забавних, рекреативних и културних активности са децом из редовних вртића и школа, упознавање локалне заједнице са ситуацијом Рома.

ОСНОВНИ   ПАРАМЕТРИ      СТАНДАРДА ЗА   СОЦИО-ИНКЛУЗИВНЕ   АКТИВНОСТИ
      Величина групе: 20 и више у зависности од активности
      Динамика рада: 1 x месечно до 2  сата у зависности од активности
       Реализатори: наставник  разредне наставе, ромски асистент, едуковани млади волонтери Црвеног крста Параћин и остали сарадници за које се процени да су неопходни за адекватну реализацију активности

Оставите одговор