Званична страница Црвеног Крста Параћин

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА, 07. априла 2014.

Црвени крст Параћин је у сарадњи са Домом здравља Параћин у понедељак 07. априла 2014. године организовао обележавање Светског дана здравља у складу са темом коју је одредила Светска здравствена организација, “Мали ујед велика претња“ на простору градског трга постављањем два штанда са три екипе сарадника.

На једном штанду је омладина ОТЈ ЦК Параћин делила едукативни материјал а  на два штанда су здравствени радници Дома здравља су обављали контролу крвног притиска и шећера у крви за заинтересоване суграђане. Активност је реализовало 6 медицинских сестара сарадника Црвеног крста 2 омладинаца из ОТЈ ЦК Параћин и два радника секретаријата ЦК Параћин. Могућност контроле крвног притиска и шећера у крви искористило 162 наша суграђана а Омладина је поделила 500 комада флајера са здравственом тематиком.

Укупно је у све активности поводом обележавања Светског дана здравља било обухваћено 672 наша суграђанина.

Са резултатима, радом екипа и одзивом грађана смо задовољни.

Активност је пропратила и ТВ Параћин која је снимила прилог за локалне вести а лекар из Дома здравља Славица Јовановић је по договору гостовала на локалном радију и телевизији.

Јавна набавка МВ на које се ѕакон не односи – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 

 

Црвени крст Параћин

ЗАХТЕВ  ЗА ПОНУДУ

Конто – 51282

Процењена  вредност, без ПДВ 291.666,оо динара

1. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _25. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ, редни бр. 67-16-2 НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

 2. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки или интернет сајту Црвеног крста Параћин.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

3. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 25. 02. 2014.  године, до 12,00  часова.

4. Понуда се подноси на српском језику.

5. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

6. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа  понуђена  цена

7. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

8. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија за јавне набавке Црвеног крста Параћин, након чега ће предложити секретару Црвеног крста Параћин доношење одлуке о избору најповољнијег ( најефтинијег )  понуђача, након чега ће сви понуђачи бити обавештени о избору најповољнијег понуђача. Уговор са најповољнијим понуђачем биће подписан најкасније у року од 3 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

9. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: [email protected] или факсом број      035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

Место  испоруке  предметне набавке : Црвени крст Параћин ул. Крагујевачка бр. 4

Спецификација робе, може се преузети у просторијама Црвеног крста Параћин

Црвени  крст  Параћин

 

 

 

Црвени крст Параћин

ЗАХТЕВ  ЗА ПОНУДУ

Конто – 51260

Процењена  вредност, без ПДВ 316.666,оо динара

1. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

2. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _28. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ редни бр. 72-16-2НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 3. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на интернет  сајту  Црвеног  крста Параћин и огласној табли Црвеног крста Параћин.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника,                    као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

4. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног  рока  ОДНОСНО најкасније до 28. 02. 2014.  године, до 12,00  часова.

5. Понуда се подноси на српском језику.

6. Вредност у понуди мора бити исказана у  динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

7. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа  понуђена  цена

8. Рок  важења понуда не може бити краћи од  90 дана  од  дана  отварања понуда.

9. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија за јавне набавке Црвеног крста Параћин, након чега ће предложити секретару Црвеног крста Параћин доношење одлуке о избору најповољнијег                 ( најјефтинијег )  понуђача, након чега ће сви понуђачи бити обавештени о избору најповољнијег понуђача. Уговор са најповољнијим понуђачем биће подписан најкасније у року од 3 дана, од дана доношења одлуке   о избору најповољнијег понуђача.

10. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште:  [email protected] или факсом број   035 /  563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

Место  испоруке  предметне набавке : Црвени крст Параћин ул. Крагујевачка бр. 4

Ред

бр

 

Назив и опис артикла

Јед

мере

 

Коли

чина

Свеска А4,  квадратићи 52 листа

ком

200

Свеска А4 , линије, 52 листа

ком

200

Свеска А5, квадратићи 52 листа

ком

200

Свеска А5 , линије, 52 листа

ком

200

Свеска А4 празна, 52 листа

ком

200

Блок за цртање, бр. 5     1-1

ком

200

Фломастери, 1-12

ком

60

Дрвене бојице, 1-12

ком

60

Двене оловке 1-1

ком

140

Резач за оловке 1-1

ком

200

Гумица за брисање 1-1

ком

200

Колаж  папир, већи 1-1

ком

60

Фломастери, за белу таблу ( пиши-бриши ) 1-1

ком

60

Хамер папир, бели 100х70     1-1

ком

200

Хамер папир, у боји  100х70     1-1

ком

100

ОХО  лепак, мало паковање 1-1

ком

60

Маказице, мање  1-1

ком

60

Креп  папир 1-1

ком

40

Селотејп – шири 1-1

ком

20

Селотејп – ужи  1-1

ком

200

Папир за копирање-штампање, бели

ком

200

Папир за копирање-штампање у боји

ком

60

Вежбанке у линијама, 16 листа

ком

200

Вежбанке у квадратићима, 16 листа

ком

200

Темпере, 1-10

ком

60

Сликарске четкице  1-1

ком

120

Регистри

ком

40

Тонер за штампач, A 12

ком

22

Омот списа

ком

2300

Фасцикле, картонске

ком

800

УКУПНО : 

За Црвени  крст  Параћин

секретар

Слободан Ђорђевић

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ХРАНА

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ .Гласник РС бр. 112/2012), стручне оцене понуда комисије за јавну набавку мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста за наручиоца Црвени крст Параћн, дана 19.02.2014.године, секретар Црвеног крста Параћин доноси следећу:

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Уговор о јавној набавци мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић,      Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин.

О б р а з л о ж е њ е 

ЦРВЕНИ КРСТ Параћин је, као наручилац, дана 07.02.2014. године упутио позив путем портала јавних набавки, позив за подношење понуда за Јавну набавку добара ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА – за наручиоца – ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН

Предмет јавне набавке су набавка добара, ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ  И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА

Средства за наведену јавну набавку мале вредности обезбеђена су финансијским планом Црвеног крста за 2014. годину и иста је предвиђена у плану Јавних набавки.

Процењена вредност јавне набавке износила је 2.083.333,33 динара без ПДВ-а и 2.500.000,оо динара са ПДВ-ом

Благовремено, односно до 12 часова 18.02.2014. године примљена је једна понуда:

Р.б.

Број понуде,

заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 61-2 СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“  ПР Стана  Михајловић,  Доња Мутница,  Синђелићева  33, Параћин 18.02.2014

10.00 часова

Након отварања понуда, на основу прегледа и оцена понуда комисија је утврдила следеће:

понуђач је СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин, понудио је цену у укупном износу од 2.080.730,oo динара без ПДВ-а и 2.451.831,oo динара са ПДВ-ом, рок важења понуде – 91 дан.

Понуђач је доставио све тражене доказе о испуњености обавезних и додатних услова.

Критеријум за избор је најниже понуђена цена.

Комисија у пуном саставу приликом отварања понуда, дана 18.02.2014. године у 12.30 часова и сачињавања извештаја о стручној оцени понуда дана 18.02.2014.године консатовала је да понуда понуђача СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33 Параћин, најприхватљивија јер је исти понуђач понудио најнижу цену и иста одговара свим захтевима из тендерске документације па је предложила да се наведеном понуђачу додели јавна набавка.

Са изложеног решено је као у диспозитиву.

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев   за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,  а предаје наручиоцу

С Е К Р Е Т А Р

ЦРВЕНОГ   КРСТА  ПАРАЋИН

Слободан  Ђорђевић

КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 2014. ГОД.

КОНКУРС “КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“
ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 2014. ГОДИНА

Конкурс се расписује за ликовне, литералне радове и видео спотове на тему добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви под називом „КРВЖИВОТ ЗНАЧИ“.
На конкурсу имају право учешћа ученици основних и средњих школа са територије општине Параћин.
Конкурс за ликовне и литерарне радове се расписује за следеће категорије:
– ученици од првог до четвртог разреда основних школа
– ученици од петог до осмог разреда основних школа
– ученици од првог до четвртог разреда средњих школа

Конкурс за мотивационе видео спотове за рад са младима на промоцији добровољног давалаштва крви распсисује се за следећу категорију:
– Ученици од првог до четвртог разреда средњих школа.

Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35цм X 50цм. Радови без знака Црвеног крста неће бити разматрани.

Литерарни радови могу бити писани у прози и стиховима дужине до 2 стране А4 куцаног текста. Радови дужи од две стране А4 куцаног текста, ручно писани радови и радови без потпуних података неће бити разматрани.

Видео спот или филм мора трајати највише 3 минута, носити знак Црвеног крста и имати одговарајући пратећи звук/музичку подлогу која не подлеже ауторским правима. Сви снимци морају бити у 16:9 видео формату, резолиције (SD 720 x 576, HD 1280 x 720, FULL HD 1920 x 1080) и кодекс формата mpeg2 H264 за компресовање. Видео спот је потребно доставити у ДВД формату. Радови дужи од 3 минута, без знака Црвеног крста и потпуних података, који нису у 16:9 видео формату неће бити разматрани.

Конкурс се расписује 10. фебруара, а затвара 31. марта 2014. године, до када појединци и школе најкасније достављају радове ( својих ученика шаљу ) у организацију Црвеног крста Параћин. Сви радови који приспеју након датог рока неће бити разматрани.
Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
-Име и презиме аутора,
-Назив школе, разред и одељење,
-Име и презиме наставника/професора.

Црвени крст Параћин, према мишљењу Комисије, одабраће по три првопласирана рада у литерарним и ликовним радовима из све три категорије и одабраће три првопласирана видео спота. Ауторима ових радова Црвени крст Параћин уручиће награде и послати их у Црвени крст Србије, на републички ниво конкурса. Послати радови неће бити враћени, а за све пристигле радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији давалаштва крви Црвеног крста Параћин и Црвеног крста Србије.
Првопласиране учеснике Конкурса на Републичком нивоу Црвени крст Србије наградиће бесплатним летовањем у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима искључиво у термину од 26. јула до 4. августа 2014. године. Награде и за другопласиране и трећепласиране у све три области и у све три категорије на Републичком нивоу обезбедиће Црвени крст Србије.

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012)

ЦРВЕНИ   КРСТ  У  ПАРАЋИНУ

објављује

П О З И В

                    за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале  вредности

  1. Предмет  јавне  набавке  мале  вредности  је   НАБАВКА  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  за  потребе Црвеног крата Параћин, редни   број 53-16-2

Ознака из општег речника набавке – 09310000 Електрична енергија.

2. Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну делатност који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75 Закона о јавним набавкама, а испуњење ових услова дужни су да докажу писаном Изјавом датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  потписаном и  овереном печатом одговорног лица.

3. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

4. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _17. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку добара-НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, редни бр. 53-16-2                НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 5. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

6. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 17. 02. 2014.  године, до 12,00  часова).

7. Понуда се подноси на српском језику.

8. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

9. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа понуђена цена

10. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

11. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених представника  понуђача, у року од 30 минута од истека времена за подношење понуда,                у  просторијама Црвеног крста  Параћин.

12. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а овлашћени представници понуђача дужни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку и могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Овлашћење мора бити потписано, оверено и да садржи број и датум.

13. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: [email protected] или факсом број 035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

14. Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда  у року од 3 дана од дана њеног доношења.

 

ЦРВЕНИ   КРСТ

ПАРАЋИН

ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности – НАБАВКА ХРАНЕ

На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012)

ЦРВЕНИ   КРСТ  У  ПАРАЋИНУ

објављује

П О З И В

                    за подношење понуда у поступку јавне набавке  мале  вредности

  1. Предмет  јавне  набавке  мале  вредности  је   НАБАВКА  ХРАНЕ  за  потребе Народне кухиње и Вртића за децу осиромашених родитеља Црвеног крата Параћин, редни   број  52-16-2

Ознака из општег речника набавке –    ОРН: 15000000 Храна

2. Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну делатност који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75 Закона о јавним набавкама, а испуњење ових услова дужни су да докажу писаном Изјавом датим под пуном материјалном и кривичном одговорношћу,  потписаном и  овереном печатом одговорног лица.

3. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти односно кутији у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

4. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _17. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку добара-НАБАВКА ХРАНЕ, редни бр. 52-16-2 НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

 5. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

6. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 17. 02. 2014.  године, до 12,00  часова).

7. Понуда се подноси на српском језику.

8. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

9. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа понуђена цена

10. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

11. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, у присуству овлашћених представника  понуђача, у року од 30 минута од истека времена за подношење понуда,                у  просторијама Црвеног крста  Параћин.

12. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а овлашћени представници понуђача дужни су да поднесу овлашћење за учешће у поступку и могу активно учествовати у поступку отварања понуда. Овлашћење мора бити потписано, оверено и да садржи број и датум.

13. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: [email protected] или факсом број 035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

14. Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда  у року од 3 дана од дана њеног доношења.

 

ЦРВЕНИ   КРСТ 

ПАРАЋИН

ОДЛУКУ о покретању поступка за јавну набавку мале вредности – ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У ПАРАЋИНУ

На основу члана 53.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), секретарЦрвеног крста Параћин, ул.Крагујевачка бр.4, доноси:

О Д Л У КУ

о покретању поступка за јавну набавку мале вредности

ПОКРЕЋЕ СЕпоступак јавне набавке мале врдности– ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ  КУХИЊЕ  ЦРВЕНОГ  КРСТА  У  ПАРАЋИНУ

1)      Врста предмета јавне набавке: ДОБРА

2)      Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке је:ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕИ ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА

ОРН: 15000000

Процењена вредност јавне набавке

(без ПДВ-а)

2.083.333,33 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца и под редним бројем 3 плана јавних набавки за 2014.годину

3)      Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

 

Припрема конкурсне документације

Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка
Достава јавног позива на објављивање у «Сл.гласнику РС» и на Порталу јавних набавки Јавни позив ће бити достављен на објављивање у року од 3дана од дана израде конкурсне документације
 

Рок за подношење и отварање понуда

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана када је јавни позив објављен на порталу јавних набавки.
Рок за доношење одлуке о  додели уговора Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда
 

Рок за закључење уговора

Уговор ће бити закључен у року од 5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права

 

ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН

Бр.43/16/2 од 04. 02. 2014.године

 

                                                                                                СЕКРЕТАР

                                                                                                ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН

                                                                                              Слободан Ђорђевић

ОДЛУКУ о покретању отвореног поступка јавне набавке ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

На основу члана 53.Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12), секретар Црвеног крста Параћин, ул.Крагујевачка бр.4, доноси:

О Д Л У КУ

о покретању отвореног поступка

ПОКРЕЋЕ СЕ поступак отворени поступај јавне набавке ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1)      Врста предмета јавне набавке: ДОБРА

2)      Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке 09310000ЕЛЕКТРИЧНА  ЕНЕРГИЈА
Процењена вредност јавне набавке(без ПДВ-а) 1.125.000 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца и плану јавних набавки за 2014.годину

3)      Оквирни датуми у којима ће се спроводити појединачне фазе поступка јавне набавке:

Припрема конкурсне документације Конкурсна документација ће бити припремљена у року од 5 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка
Достава јавног позива на објављивање у «Сл.гласнику РС» и на Порталу јавних набавки Јавни позив ће бити достављен на објављивање у року од 3 дана од дана израде конкурсне документације
Рок за подношење и отварање понуда Рок за подношење понуда је 30 дана од дана када је јавни позив објављен на порталу јавних набавки.
Рок за доношење одлуке о  додели уговора Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда
Рок за закључење уговора Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права

 

ЦРВЕНИ  КРСТ  ПАРАЋИН

Бр. 42-16/2   од   04. 02. 2014.године

 

СЕКРЕТАР

ЦРВЕНОГ  КРСТА  ПАРАЋИН

Слободан  Ђорђевић