Јавна набавка МВ на које се ѕакон не односи – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

 

 

Црвени крст Параћин

ЗАХТЕВ  ЗА ПОНУДУ

Конто – 51282

Процењена  вредност, без ПДВ 291.666,оо динара

1. Понуда се подноси непосредно или путем поште   до  _25. 02. 2014. године, до 12,00 часова на адресу Црвени крст Параћин, ул. Крагујевачка бр.4, 35250 Параћин са назнаком „Понуда за набавку СРЕДСТАВА ЗА ХИГИЈЕНУ, редни бр. 67-16-2 НЕ ОТВАРАТИ,  а на полеђини коверте назначити пун назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара,  а наручилац ће на коверти у којој се понуда налази обележити  време пријема и евидентирати  број и датум понуде према редоследу приспећа.

 2. Рок за подношење понуда је 8 ( осам ) дана од дана објављивања позива за подношења понуда на Порталу  јавних  набавки или интернет сајту Црвеног крста Параћин.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан ( субота или недеља ) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 12 часова.

3. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана наведеног рока ОДНОСНО најкасније до 25. 02. 2014.  године, до 12,00  часова.

4. Понуда се подноси на српском језику.

5. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом

6. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума – најнижа  понуђена  цена

7. Рок важења понуда не може бити краћи од  90 дана од дана отварања понуда.

8. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија за јавне набавке Црвеног крста Параћин, након чега ће предложити секретару Црвеног крста Параћин доношење одлуке о избору најповољнијег ( најефтинијег )  понуђача, након чега ће сви понуђачи бити обавештени о избору најповољнијег понуђача. Уговор са најповољнијим понуђачем биће подписан најкасније у року од 3 дана, од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

9. Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште: paracin@redcross.org.rs или факсом број      035 / 563 279 ; 570 092. Особа за контакт: Слободан Ђорђевић , тел  035 – 569 161,  моб. тел: 060 0 563 279

Место  испоруке  предметне набавке : Црвени крст Параћин ул. Крагујевачка бр. 4

Спецификација робе, може се преузети у просторијама Црвеног крста Параћин

Црвени  крст  Параћин

You may also like...

Оставите одговор