О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ХРАНА

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( СЛ .Гласник РС бр. 112/2012), стручне оцене понуда комисије за јавну набавку мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста за наручиоца Црвени крст Параћн, дана 19.02.2014.године, секретар Црвеног крста Параћин доноси следећу:

О Д Л У К У

О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Уговор о јавној набавци мале вредности хране за потребе Народне кухиње и дечјег вртића Црвеног крста ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић,      Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин.

О б р а з л о ж е њ е 

ЦРВЕНИ КРСТ Параћин је, као наручилац, дана 07.02.2014. године упутио позив путем портала јавних набавки, позив за подношење понуда за Јавну набавку добара ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА – за наручиоца – ЦРВЕНИ КРСТ ПАРАЋИН

Предмет јавне набавке су набавка добара, ХРАНА ЗА ПОТРЕБЕ НАРОДНЕ КУХИЊЕ  И ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ЦРВЕНОГ КРСТА

Средства за наведену јавну набавку мале вредности обезбеђена су финансијским планом Црвеног крста за 2014. годину и иста је предвиђена у плану Јавних набавки.

Процењена вредност јавне набавке износила је 2.083.333,33 динара без ПДВ-а и 2.500.000,оо динара са ПДВ-ом

Благовремено, односно до 12 часова 18.02.2014. године примљена је једна понуда:

Р.б.

Број понуде,

заведена

Назив или шифра понуђача

Датум пријема

Час пријема

1. 61-2 СТР  „МИХАЈЛОВИЋ“  ПР Стана  Михајловић,  Доња Мутница,  Синђелићева  33, Параћин 18.02.2014

10.00 часова

Након отварања понуда, на основу прегледа и оцена понуда комисија је утврдила следеће:

понуђач је СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33, Параћин, понудио је цену у укупном износу од 2.080.730,oo динара без ПДВ-а и 2.451.831,oo динара са ПДВ-ом, рок важења понуде – 91 дан.

Понуђач је доставио све тражене доказе о испуњености обавезних и додатних услова.

Критеријум за избор је најниже понуђена цена.

Комисија у пуном саставу приликом отварања понуда, дана 18.02.2014. године у 12.30 часова и сачињавања извештаја о стручној оцени понуда дана 18.02.2014.године консатовала је да понуда понуђача СТР „МИХАЈЛОВИЋ“ ПР Стана Михајловић, Доња Мутница, Синђелићева 33 Параћин, најприхватљивија јер је исти понуђач понудио најнижу цену и иста одговара свим захтевима из тендерске документације па је предложила да се наведеном понуђачу додели јавна набавка.

Са изложеног решено је као у диспозитиву.

ПОУКА  О  ПРАВНОМ  ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев   за заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,  а предаје наручиоцу

С Е К Р Е Т А Р

ЦРВЕНОГ   КРСТА  ПАРАЋИН

Слободан  Ђорђевић

You may also like...

Оставите одговор